2019-Fudan-Workshop

Workshop on Algebraic Geometry

Jul 29, 2019–Aug 02, 2019, Shanghai

Invited Speakers

 • Ingrid Bauer (Bayreuth)
 • Daniel Bragg (Berkeley)
 • Paolo Cascini (London)
 • Dawei Chen (Boston)
 • H’el`ene Esnault (Berlin)
 • Philippe Eyssidieux (Grenoble)
 • Lie Fu (Lyon)
 • Chen Jiang (Tokyo)
 • JongHae Keum (Seoul)
 • Bronu Klingler (Berlin)
 • Yongnam Lee (Daejeon)
 • Yucheng Liu (Yale)
 • Shigeru Mukai (Kyoto)
 • John Ottem (Oslo)
 • Wenhao Ou (Peking)
 • Behrouz Taji (Notre Dame)
 • Botong Wang (Wisconsin-Madison)
 • Qizheng Yin (Peking)
 • De-Qi Zhang (Singapore)

Organizers

 • Meng Chen (Fudan)
 • Baohua Fu (AMSS, CAS)
 • Zhi Jiang (Fudan)
 • Zhiyuan Li (Fudan)