2015_Weekend_AG

2015 Beijing-Shanghai Weekend Algebraic Geometry Workshop

June 19–June 21, 2015, Fudan, Shanghai

 

Invited speakers:

  • Bohang Fang, BICMR
  • Baohua Fu, AMSS-CAS
  • Chen Jiang,Tokyo
  • Takayuki Koike, Tokyo
  • Yusuke Nakamura,Tokyo
  • Sui Chung Ng, ECNU
  • Xiaowei Wang, Rutgers

Schedule

 

Organizers: M. Chen, B. Fu, J. Li, X. Sun, S. Tan, C. Xu

Supported by NSFC and Fudan University