Topology and Functional Analysis 2012


 

Venue: 2201, East Guanghua Building.

Speakers :

Xiaoman Chen (Shanghai)                               Erik van Erp(Hawaii)

Tomohiro Fukaya(Kyoto)                               Koji Fujiwara(Kyoto)

Guihua Gong (Puerto Rico & Jilin)             Erik Guentner (Hawaii)

Kunyu Guo (Shanghai)                                     Keiji Izuchi(Niigate)

Chunlan Jiang(Hebei) Tsuyoshi Kato(Kyoto)

David Kerr(College Station)                            Motoko Kotani (Sendai)

Hanfeng Li (Buffalo & Chongqing)             Huaxin Lin (Eugene & Shanghai)

Igor Mineyev (Urbana-Champaign)           Graham Niblo(Southampton)

Narutaka Ozawa(Kyoto)                                Zhongjin Ruan(Urbana-Champaign)

Xiang Tang (St. Louis)                                    Hang Wang(Beijing)

Kai Wang (Shanghai)                                        Qin Wang (Shanghai)

Xianjin Wang (Shanghai)                                Rufus Willett (Hawaii)

Jianchao Wu(Nashville)                                 Zhizhang Xie(Nashville)

Yi-Jun Yao (Shanghai)                  Dechao Zheng (Nashville  & Chongqing)

Andrej Zuk (Paris)

Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:30-9:20 8:20-8:30 opening 

Kato

Jiang Kerr Guo Niblo
9:25-10:15 Chen Ozawa Li Hanfeng Izuchi Zuk
Teabreak Tea break Tea break Teabreak Teabreak
10:35-11:25 Mineyev Wang Qin Fujiwara Zheng Wu
Lunch break Lunch break Lunch Lunch break Lunch break
2:00-2:50 Kotani Lin Wang Xianjin 1:30-2:20 

Van Erp

2:55-3:45 Gong Ruan free afternoon Guentner 2:25-3:15 

Tang

Tea 

break

Tea break Tea 

break

closing
4:05-4:55 Wang Hang Tomohiro Fukaya Willett
5:00-5:50 Xie Yao Kai 

Wang

Banquet

 


Organization Committee


Xiaoman Chen(Chairman), Guihua Gong, Kunyu Guo, Tsuyoshi Kato,

Guoliang Yu, Dechao Zheng, Andrej Zuk


Secretary: Menhan Xian

 


Supports and Sponsors

Shanghai Center for Mathematical Sciences

Laboratory of Mathematics for Nonlinear Science, Fudan University

Global COE Program, Kyoto Univeristy

Center of Mathematics, Chongqing University

Research Center for NCG and Operator Algebra, Jilin University

 

Contact us

mhxian@fudan.edu.cn

 

Schedule for Summer School in Noncommutative Geometry (May 28 – June 1)

Lunch
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:30-9:45 Van Erp Van Erp Van Erp Tang Van Erp
Tea break Tea break Tea break Tea break Tea break
10:00-11:15 Kasparov Kasparov Kasparov Kasparov Tang
Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break
2:00-3:15 Tang Tang Free afternoon Discussion session Discussion session
3:15-4:15 Discussion session Discussion session